Obowiązek informacyjny - Oświadczenie Administratora

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, osób do kontaktu oraz osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest Elektrokom Jacek Jąder z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamotulska 82/4, NIP: 781 101 11 71, REGON: 630335276, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr. 09569/95/S

  2. W przypadku, gdy do złożenia oferty dochodzi na Państwa prośbę, administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania oferty, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W przypadku, gdy administrator składa ofertę z własnej inicjatywy, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona. W tym celu Administrator gromadzi dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu.

  3. Administrator może przetwarzać ponadto udostępnione dane osób do kontaktu z Państwa strony, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także w przypadku osoby prawnej - dane osobowe osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej, tj. imię i nazwisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako konieczność weryfikacji osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej oraz konieczność kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych ze złożeniem oferty. Udostępniając Administratorowi te dane, zobowiązują się Państwo, że do poinformowania tych osób o treści niniejszego oświadczenia.

  4. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, o ile doszło do zawarcia umowy w wyniku złożonej oferty. W przypadku, jeżeli w wyniku oferty nie doszło do zawarcia umowy, administrator przechowuje Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu ważności oferty. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.

  7. Administrator oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

  8. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  9. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: rodo@elektrokom.com.pl lub pisemnie na adres: Elektrokom Jacek Jader ul. Szamotulska 82/4, 60-566 Poznań.